Regulamin świadczenia usług programu lojalnościowego dla konsumentów, prowadzonego pod nazwą „Zielony plus” – Polska Waluta Lokalna.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa: zasady funkcjonowania programu „Zielony Plus” - Polska Waluta Lokalna, warunki uczestnictwa w programie dla konsumentów, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług, prawa i obowiązki konsumenta będącego uczestnikiem programu, tryb postępowania reklamacyjnego, oraz zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach zawartej umowy.

2. Program „Zielony plus” - Polska Waluta Lokalna, organizowany i administrowany jest przez spółkę Zielony Admin sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Bankowa 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542384.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
  a) administrator – Spółka Zielony Admin sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Bankowa 5,
  b) regulamin „Zielony Plus”– regulamin korzystania z programu „Zielony Plus” – Polska Waluta Lokalna dla konsumentów,
  c) adres e-mail – adres poczty elektronicznej konsumenta, podany przy rejestracji w programie,
  d) strona internetowa – strona www.zielony.biz.pl, na której prezentowane są dostępne oferty sprzedawców, i z których konsument może skorzystać,
  e) aplikacja „Zielony Plus”– oprogramowanie pobrane i zainstalowane przez konsumenta na urządzenie mobilne będące własnością konsumenta, za pośrednictwem której następuje
rozliczenie transakcji dokonywanych między konsumentem a sprzedawcą,
  f) kod QR – unikalny kod dedykowany dla każdego konsumenta lub sprzedawcy, umożliwiający skorzystanie z oferty i rozliczenie dokonanej transakcji,
  g) urządzenie mobilne – przenośne urządzenie, umożliwiające uczestnikom korzystanie z aplikacji, posiadające oprogramowanie obsługujące aplikację,
  h) uczestnik programu – konsument lub sprzedawca, będący stroną w programie „Zielony Plus” – Polska Waluta Lokalna,
  i) konsument – uczestnik programu „Zielony Plus” – Polska Waluta Lokalna, będący osobą fizyczną, dokonującą u sprzedawcy transakcji zakupów z użyciem Waluty Lokalnej Zielony, w ramach czynności niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub otrzymujący rabat od sprzedawcy w postaci Waluty Lokalnej Zielony,
  j) sprzedawca - uczestnik programu „Zielony Plus” – Polska Waluta Lokalna będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, dokonujący transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz konsumenta w zamian za Walutę Lokalną Zielony lub udzielający rabatu konsumentowi w postaci Waluty Lokalnej Zielony,
  k) program – program „Zielony Plus” – Polska Waluta Lokalna, prowadzony przez administratora na rzecz konsumentów,
  l) Waluta Lokalna Zielony – jednostka rozliczeniowa używana w systemie „Zielony Plus” – Polska Waluta Lokalna,
  m) rabat – przyznanie przez sprzedawcę bonusu w postaci Waluty Lokalnej Zielony,
  n) oferta – informacja dedykowana od sprzedawcy do konsumenta o możliwości uzyskania rabatu przy zakupie towarów lub usług, bądź możliwości dokonania płatności w Walucie Lokalnej Zielony za zakup towarów lub usług,
  o) konto konsumenta – indywidualne konto rozliczeniowe konsumenta będącego uczestnikiem programu, prowadzone w Walucie Lokalnej Zielony, służące do rozliczania transakcji w Walucie Lokalnej Zielony dokonywanych pomiędzy konsumentem a sprzedawcą,
  p) umowa o świadczenie usług w programie – umowa zawarta pomiędzy administratorem a konsumentem, na warunkach i zasadach określonych w regulaminie,

§ 2. Uczestnictwo w programie i rejestracja konsumenta.

1. Stronami transakcji w programie są konsument oraz sprzedawca. Sprzedawca oferuje konsumentowi towary i usługi, za zakup których konsument otrzymuje rabat w postaci Waluty Lokalnej Zielony.

2. Sprzedawca będący uczestnikiem programu może również akceptować płatność za nabywane przez konsumenta towary i usługi w Walucie Lokalnej Zielony.

3. Konsument dokonuje zgłoszenia do programu poprzez pobranie aplikacji „Zielony Plus” i zarejestrowanie się w tej aplikacji. W celu rejestracji uczestnik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu. Uczestnik ustanawia równocześnie numer PIN będący hasłem do konta po rejestracji.

4. Po podaniu i przesłaniu danych wskazanych w pkt 3, przez formularz rejestracyjny, administrator przesyła konsumentowi kod aktywacyjny do konta wiadomością SMS, na numer telefonu podany przez konsumenta w formularzu rejestracyjnym. Aktywacja konta konsumenta następuje po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu aktywacyjnego. Po zarejestrowaniu dostęp do programu możliwy jest również przez stronę WWW.

5. Po aktywacji konta konsument może logować się do panelu na swoim koncie poprzez aplikację lub poprzez stronę WWW.

6. Po aktywacji konta konsument otrzymuje unikalny kod QR oraz unikalny numer konta. Poprzez kod QR konsumenta rozliczane będą dokonane przez niego transakcje zakupów u sprzedawcy, za które konsument uzyska rabat w postaci Waluty Lokalnej Zielony oraz transakcje, za które konsument ureguluje należność Walutą Lokalną.

7. Rejestracja przez konsumenta w programie „Zielony Plus” jest równoznaczna z zawarciem umowy z administratorem na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.

8. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez przesłanie zmienionych danych do administratora na adres: biuro@zielony.biz.pl. Za szkody powstałe na skutek niewywiązania się konsumenta z tego obowiązku administrator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Wszelkie informacje związane z programem przekazywane będą konsumentowi w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w procesie rejestracji.

10. Na indywidualnym koncie zapisywane i rozliczane będą transakcje dokonane w Walucie Lokalnej Zielony między konsumentem a sprzedawcą, będącymi uczestnikami programu.

11. Konsument może posiadać tylko jedno konto w programie.

12. Konsument ma możliwość zalogowania do swojego konta w dowolnym momencie, z urządzenia mającego dostęp do Internetu i posiadającego zainstalowaną aplikację „Zielony Plus” lub przez stronę www. Urządzeń takich organizator nie zapewnia.

13. Konto nie może być zbywane ani udostępniane przez uczestnika programu dla osób trzecich.

14. Konsument powinien przechowywać PIN do konta w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom trzecim. Za nieuprawnione użycie konta konsumenta na skutek jego zaniedbania administrator nie ponosi odpowiedzialności.

15. Konto konsumenta, na którym przez okres 24 miesięcy, licząc od ostatniej operacji z użyciem Waluty Lokalnej Zielony, nie otrzymano żadnego bonusu, bądź z którego nie dokonano zapłaty Walutą Lokalną Zielony, podlega zamknięciu przez administratora. Punkty zgromadzone przez konsumenta na dzień zamknięcia konta podlegają przepadkowi na rzecz administratora lub podmiotu przez niego wskazanego.

§ 3. Zasady działania programu i wymiany punktów pomiędzy uczestnikami.

1. Program ma na celu umożliwienie konsumentom płatności za towary lub usługi Walutą Lokalną Zielony.

2. Waluta Lokalna Zielony jest walutą niezbywalną w obrocie gospodarczym.

3. Walutę tę konsument może uzyskać poprzez zakup towarów i usług u sprzedawcy oferującego rabat w postaci Waluty Lokalnej Zielony.

4. Sprzedawca prezentuje ofertę rabatu na stronie internetowej programu. Strona internetowa nie umożliwia konsumentowi skorzystania z oferty.

5. Oferta sprzedawcy może informować zarówno o rabacie udzielanym konsumentowi w postaci Waluty Lokalnej Zielony, jak również o możliwości zakupu towaru lub usługi, za które konsument może zapłacić Walutą Lokalną Zielony.

6. Sprzedawca wskazuje w ofercie zakres towarów i usług, za które godzi się zaakceptować płatność w Walucie Lokalnej Zielony. Oferty towarów lub usług, za które sprzedawca godzi się otrzymać należność w Walucie Lokalnej Zielony zamieszczane są przez administratora na stronie internetowej programu.

7. O zamiarze skorzystania z oferty w programie „Zielony Plus” – Polska Waluta Lokalna konsument informuje sprzedawcę przed zakupem towaru lub usługi.

8. W celu uzyskania rabatu w Walucie Lokalnej Zielony, przy dokonaniu płatności za towar lub usługę, konsument udostępnia sprzedawcy swój kod QR wyświetlany na jego urządzeniu przenośnym do zeskanowania. Sprzedawca ma również możliwość przyznania rabatu konsumentowi poprzez stronę www, po wybraniu unikalnego kodu konta konsumenta.

9. W celu zapłaty za towar lub usługę w Walucie Lokalnej Zielony, sprzedawca udostępnia konsumentowi swój kod QR wyświetlany na jego urządzeniu przenośnym do zeskanowania.

10. Oferta sprzedawcy zamieszczona na stronie programu może zawierać zarówno wartość oferowanego rabatu w Walucie Lokalnej Zielony za zakup towaru lub usługi u sprzedawcy, jak również zasady odpłatności w Walucie Lokalnej Zielony przez konsumenta, jeśli konsument zdecyduje się na zakup towaru lub usługi u sprzedawcy.

11. Wartość towaru lub usługi może być uregulowana przez konsumenta w całości lub tylko w części Walutą Lokalną Zielony, w proporcji wskazanej w ofercie.

12. Sposób rozliczenia transakcji między stronami powinien zostać uzgodniony przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży.

13. Uregulowanie płatności w Walucie Lokalnej Zielony odbywa się poprzez konto konsumenta, z użyciem kodu QR, wprowadzeniu kwoty, podaniu kodu PIN i wciśnięciu opcji „Zapłać” dostępnej w aplikacji „Zielony Plus”.

14. Bez względu na pkt.11 wartość towaru lub usługi, za które zapłata nastąpiła przez konsumenta w całości lub w części Walutą Lokalną Zielony, powinna odpowiadać wartości rynkowej towaru lub usługi.

15. Wartość jednej jednostki Waluty Lokalnej Zielony odpowiada wartości 1 PLN.

16. Konsument może zadeklarować całość płatności w Walucie Lokalnej Zielony tylko w przypadku, jeśli w momencie zakupu posiada odpowiednią ilość Waluty Lokalnej Zielony na swoim koncie. Konsument może zadeklarować część płatności w Walucie Lokalnej Zielony, jeśli w momencie zakupu posiada odpowiednią ilość Waluty Lokalnej Zielony na swoim koncie.

17. Jeśli konsument wskazał należność częściowo w Walucie Lokalnej Zielony a częściowo w walucie krajowej a sprzedawca sposób taki akceptuje, konsument przekazuje poprzez aplikację „Zielony Plus” zadeklarowaną ilość Waluty Lokalnej Zielony na konto sprzedawcy, pozostałą zaś kwotę reguluje w walucie krajowej.

18. Konsument nie jest zobowiązany do korzystania z Waluty Lokalnej Zielony w odniesieniu do każdej transakcji ze sprzedającym. Strony transakcji same decydują, które z zawartych transakcji dokonywane będą w Walucie Lokalnej Zielony, a które w walucie krajowej.

§ 4. Obowiązki administratora programu.

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnia konsumentowi dostępu do jego konta z użyciem urządzeń uczestnika, na których konsument posiada zainstalowaną aplikację „Zielony Plus” oraz przez stronę www. Warunkiem dostępu konsumenta do konta jest dostęp do Internetu, którego administrator nie zapewnia.

2. Administrator dokłada wszelkich starań zmierzających do zapewnienia właściwego działania systemu.

3. Administrator zobowiązuje się do poinformowania konsumenta o zamierzonych zmianach w regulaminie „Zielony Plus” w terminie 30 dni przez dokonaniem zmian. Brak akceptacji przez konsumenta planowanych przez administratora zmian, powoduje rozwiązanie zawartej umowy o świadczenie usługi w programie.

§ 5. Odpowiedzialność administratora.

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody konsumenta związane z korzystaniem z programu jak i wobec osób trzecich, w szczególności wynikające z nieprawidłowego działania programu lub serwisu internetowego obsługiwanego przez administratora, jak również za utracone korzyści związane uczestnictwem w programie.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert sprzedawcy, dostępność towarów i usług prezentowanych w ofercie u sprzedawcy jak również nie odpowiada za ich sposób realizacji przez sprzedawcę.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z aplikacji „Zielony Plus”, strony www i konta konsumenta nie spowodowanych przez administratora, a w szczególności wynikających z:
  - braku dostępu do Internetu,
  - usterek technicznych, awarii urządzeń konsumenta lub sprzedawcy,
  - działania siły wyższej, awarii oprogramowania, ingerencji osób trzecich, niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawców innych usług,

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania przez konsumenta.

§ 6. Ochrona danych osobowych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji umowy o świadczenie usług, zawartej między administratorem a konsumentem.

3. Dane osobowe konsumenta nie są udostępniane innym podmiotom bez jego zgody.

4. Konsument w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych przez stronę www, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Administrator może zawiesić lub zakończyć działanie programu w każdym czasie, jednakże administrator zobowiązany jest poinformować konsumenta o jego zakończeniu na 90 dni przed zakończeniem programu.

2. Po zakończeniu działania programu konsument nie ma możliwości dysponowania swoim kontem wraz ze zgromadzoną na koncie Walutą Lokalną Zielony. Waluta pozostała na koncie konsumenta, po zamknięciu programu przechodzi na rzecz administratora lub podmiotu przez niego wskazanego. Konsument nie będzie rościć z tego tytułu żadnych roszczeń do administratora.

3. Konsument może w każdej chwili sam zrezygnować z uczestnictwa w programie informując o tym administratora. Waluta Lokalna Zielony zgromadzona za indywidualnym koncie konsumenta przekazana zostaje w takim przypadku na rzecz administratora lub podmiotu przez niego wskazanego. Konsument nie będzie rościł z tego tytułu żadnych roszczeń.

4. Niniejszy regulamin „Zielony Plus” obowiązuje Konsumenta od chwili rejestracji.

5. Administrator uprawniony jest do wprowadzania modyfikacji oraz zmian w programie, o czym zobowiązany jest poinformować konsumenta poprzez przesłanie treści nowego regulaminu „Zielony Plus” konsumentowi na podany przez niego przy rejestracji adres email.

6. Adresem, na który administrator zobowiązany jest przesyłać wszelkie informacje wynikające z tego regulaminu uznaje się adres email podany przez konsumenta w zgłoszeniu rejestracyjnym.

7. Adresem, na który konsument jest zobowiązany przekazywać administratorowi wszelkie informacje jest adres email: biuro@zielony.biz.pl

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie „Zielony Plus” zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.